Activiteiten Parochiehuis Tienray Home Doelstelling Bestuur Contact Info Fotogalerij
© Stichting Parochiehuis Tienray
Activiteitenjaarverslag Stichting Parochiehuis Tienray 2020 Inleiding In bijgaand activiteiten jaarverslag zijn de belangrijkste activiteiten opgenomen zoals ze zijn uitgevoerd door het bestuur van Stichting Parochiehuis Tienray in 2020. Corona 2020 stond grotendeels in het teken van corona. Vanaf medio maart zijn alle activiteiten lange tijd stopgezet. In juni zijn enkele activiteiten tijdelijk weer opgepakt, echter vanaf december lag alles weer stil. Bestuursactiviteiten Als gevolg van corona heeft het bestuur van de stichting heeft in 2020 slechts één keer fysiek vergaderd. Overige afstemming heeft digitaal plaatsgevonden, via mail of whats app.Het jaarlijkse gebruikersoverleg heeft i.v.m. corona niet plaatsgevonden. Gebouwenbeheer In 2020 hebben er geen grote (onderhouds-)investeringen plaatsgevonden. Wel is het hele gebouw, zowel binnen als buiten, opnieuw geschilderd. Dit werk is in z’n geheel door vrijwilligers uitgevoerd. Werkgroep accommodaties Tienray De stichting is vertegenwoordigd in de werkgroep accommodaties Tienray. Doel van deze werkgroep is om te komen tot een breed gedragen plan voor het gebruik van de diverse accommodaties in het dorp. Hierbij worden ook de mogelijkheden onder- zocht om meerdere accommodaties samen te voegen. In 2020 is duidelijk geworden dat het plan om de kerk om te bouwen tot multifunctionele accommodatie, geen doorgang kan vinden. Het overleg over een alternatief plan heeft door corona nog slechts zeer beperkt plaats kunnen vinden. Beheerdersactiviteiten De beheerders van het Parochiehuis faciliteren de gebruikers. Het gaat hierbij om schoonmaak, inkoop, agenda- en sleutelbe- heer en het ondersteunen bij bardiensten bij activiteiten.